คณะผู้บริหารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

คณะผู้บริหารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางจำรัส ระหว่างบ้าน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสมนิตย์ ทองลิ่ม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายยงยุทธ ลิ้มสกลเศรษฐ์
ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกของผมด้วยความยินดีครับ เชิญชมเว็บบล็อกได้เลยครับ

ปฏิทิน

โครงการผลิตครูสหกิจ

1. ความเป็นมา
โครงการครูสหกิจเป็นการนำรูปแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในโรงงานหรือแหล่งงานจริง โดยความร่วมมือกันระหว่างในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดังนั้น ถ้านำรูปสหกิจศึกษามาใช้ในการผลิตครู โดยให้นักศึกษาครูมาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูได้ ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการสอนเวลา 1 ปี โดยในโรงเรียนร่วมกับสถาบันการผลิตครูมีการจัดวางระบบนิเทศ และช่วยเหลือจากศึกษานิเทศก์เป็นอย่างดี มีครูที่มีประสบการณ์สอนเป็นครูพี่เลี้ยง เช่น ครูดีเด่น ครูแห่งชาติ เป็นต้น จะส่งผลให้บรรเทาปัญหาความขาดแคลนครูของกระทรสงศึกษาธิการได้ในระดับหนึ่ง และพัฒนาคุณภาพการผลิตครูให้มีการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในโรงเรียน ตามเจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอนครู
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสามารถผลิตครูที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าการฝึกงาน
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูกับสถานศึกษา โดยผ่านนักศึกษาครูที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษานั้น
2.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพครูในสังคมต่อไป

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ระเบียบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ระเบียบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีข้อปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องแต่งกายตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบ
นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา

3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ต้องห้ามเล่นการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์อย่างเคร่งครัด
5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องไปถึงโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
7. การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาขออนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณของโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองการปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิการลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องรายงานให้ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศก์ทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียนหรือตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลา-ป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศก์ทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง พร้อมทั้งส่งสมุดบันทึกรายงานการประชุมให้อาจารย์นิเทศก์ทั่วไปตรวจทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ

14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

15. ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคเรียนนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลบุคลากรครู ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลบุคลากรครู มีดังนี้
บุคลากรครู
1. ฝ่ายบริหาร
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชาย - คน หญิง 9 คน รวม 9 คน
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชาย 3 คน หญิง 6 คน รวม 9 คน
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชาย 4 คน หญิง 4 คน รวม 8 คน
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ชาย 2 คน หญิง 7 คน รวม 9 คน
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชาย 6 คน หญิง 10 คน รวม 16 คน
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชาย - คน หญิง 11 คน รวม 11 คน
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
รวมบุคลากรครู
ชาย 24 คน หญิง 53 คน รวมทั้งหมด 77 คน


แผนการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2552

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนจัดชั้นเรียนดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ห้อง นักเรียน 408 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ห้อง นักเรียน 353 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ห้อง นักเรียน 313 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 ห้อง นักเรียน 269 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ห้อง นักเรียน 228 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ห้อง นักเรียน 154 คน
รวมห้องเรียนจำนวน 42 ห้อง นักเรียน 1,773 คน

แนวปฏิบัติกิจกรรมประจำวันของนักเรียน

แนวปฏิบัติกิจกรรมวันของนักเรียน มีดังนี้
08.10 น.
นักเรียนทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมเสียงเพลง มาร์ชประจำโรงเรียน เมื่อเพลงมารช์จบนักเรียนทุกคนต้องอยู่ในแถวเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นดูแลการจัดแถวให้เป็นระเบียบ
08.20 น.
นักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำแผ่เมตตา สงบนิ่ง และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
08.30-09.00 น.
ฟังการอบรม ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนหน้าเสาธง พบครูที่ปรึกษา
09.00-09.50 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 1
09.50-10.40 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 2
10.40-11.30 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 3
11.30-12.20 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 4 ม. ต้นพักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45-12.55 น.
ประกาศข่าว
12.20-13.10 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 5 ม. ปลายรับประทานอาหารกลางวัน
13.10-14.00 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 6
14.00-14.50 น.
เข้าเรียนชั่วโมงที่ 7
14.50-15.40 น.
เข้าเรียนชั่วโมงที่ 8