คณะผู้บริหารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

คณะผู้บริหารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางจำรัส ระหว่างบ้าน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสมนิตย์ ทองลิ่ม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายยงยุทธ ลิ้มสกลเศรษฐ์
ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกของผมด้วยความยินดีครับ เชิญชมเว็บบล็อกได้เลยครับ

ปฏิทิน

โครงการผลิตครูสหกิจ

1. ความเป็นมา
โครงการครูสหกิจเป็นการนำรูปแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในโรงงานหรือแหล่งงานจริง โดยความร่วมมือกันระหว่างในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดังนั้น ถ้านำรูปสหกิจศึกษามาใช้ในการผลิตครู โดยให้นักศึกษาครูมาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูได้ ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการสอนเวลา 1 ปี โดยในโรงเรียนร่วมกับสถาบันการผลิตครูมีการจัดวางระบบนิเทศ และช่วยเหลือจากศึกษานิเทศก์เป็นอย่างดี มีครูที่มีประสบการณ์สอนเป็นครูพี่เลี้ยง เช่น ครูดีเด่น ครูแห่งชาติ เป็นต้น จะส่งผลให้บรรเทาปัญหาความขาดแคลนครูของกระทรสงศึกษาธิการได้ในระดับหนึ่ง และพัฒนาคุณภาพการผลิตครูให้มีการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในโรงเรียน ตามเจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอนครู
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสามารถผลิตครูที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าการฝึกงาน
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูกับสถานศึกษา โดยผ่านนักศึกษาครูที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษานั้น
2.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพครูในสังคมต่อไป

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2552 และ 2553

มีรายการดังนี้
วัน / เดือน / ปี และ กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ตุลาคม 2552
26 -เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

พฤศจิกายน 2552
2-30 -นักเรียน ม.3 และ ม.6 เรียนเสริมพิเศษเพื่อเตรียมสอบ O-NET
28 -ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 /2552
8,15,22,29 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

ธันวาคม 2552
1-23 -นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติว O-Net
3-7 -ครูศึกษาดูงาน
24-30 -สอบกลางภาค 2/2552
28 -เปิดศูนย์วัฒนธรรม อ.จอมบึง
13,20 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

มกราคม 2553
4-9 -นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติว O-NET
16 -วันครู
10,17,24,31 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

กุมภาพันธ์ 2553
1-19 -ม.6 ติว O-NET
4-5 -ม.3 สอบ O-NET
20-21 -ม.6 สอบ o-NET
22-26 -สอบปลายปี/ปลายภาค 2/2552
7,14 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

มีนาคม 2553
1-8 -เรียนซ่อมเสริมและแก้ตัว (ภายใน)
9 -ครูส่งผล 0,ร,มส,มผ
11-12 -ยื่นคำร้องขอแก้ตัว ครั้งที่ 1 / ประกาศผล 0,ร,มส,มผ
15-19 -เรียนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
15-30 -รับสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2553
22-23 -ยื่นคำร้องขอแก้ตัว ครั้งที่ 2/ประกาศผลสอบ แก้ตัวครั้งที่ 1
24-30 -เรียนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
-ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
29 -อนุมัติการจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 1
31 -ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2552
-ปัจฉิมนิเทศ/มอบประกาศนียบัตร ม.6
-ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

เมษายน 2553
1-2 -นักเรียนที่ติดค้าง 0,ร,มส,มผ และไม่จบหลักสูตร ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
-อบรมบุคลากร (ทบทวนหลักสูตร/ประเมินระบบ)
3 -ม.1 มอบตัว
4 -ม.4 มอบตัว
9 -อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 ม.6 ครั้งที่ 2
5-27 -เรียนซ่อมเสริม (เรียนซ้ำ)
30 -อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 ม.6 ครั้งที่ 3

พฤษภาคม 2553
6,7,10,11 -นักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน (ไทย ,คณิต ,วิทย์ ,อังกฤษ)
12 -ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
13 -เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประวัติ เกียรติภูมิ และข้อมูลโรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฏ์

ประวัติ
โรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฏ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการศึกษาของท้องถิ่นอำเภอจอมบึงให้ถึงชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและเป็นการประหยัดเศรษฐกิจของครอบครับที่อัดขัดขัดสน แต่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น
บางประการ ต่อมาปีการศึกษา 2506 จึงได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งและเปิดทำการสอนได้ โดยตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 ต่อมาเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2518 ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน และปีการศึกษา 2533 ได้เปิดสอนระดับมัยมศึกษาตอยปลาย
เกียรติภูมิ
ปีการศึกษา 2526 ได้รับรางวันโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนปฏิบัติงานนิเทศฝ่ายวิชาการ
ปีการศึกษา 2532 หน่วย ช.ก.ท. ดีเด่น เขตการศึกษา 5 โรงเรียนแม่แบบการแนะแนวโรงเรียนตัวอย่างการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนแม่แบบการแนะแนวดีเด่นด้านอาชีพอิสระ
ปีการศึกษา 2535 หน่วย ส.อ.ร. ดีเด่นจังหวัดราชบุรี ดครงการขยายโอกาสทางการศึกษากรณีพิเศษ
ปีการศึกษา 2536 ศูนย์พัมนาการเรียนการสอนวิชาพลานามัย
ปีการศึกษา 2537 โครงการอุทยานการศึกษา
ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนจัดห้องสมุดดีเด่น สถานศึกษาดีเด่น ร่วมใจสู่ภัยเศรษฐกิจ
ปีการศึกษา 2543 ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
ปีการศึกษา 2544 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
ปีการศึกษา 2548 ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนดำกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนนำร่องการกระจายอำนาจ
ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261390
แฟ็กซ์ 032-261391
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปเสมาธรรมจักร ประกอบด้วยชื่อโรงเรียน และลายกนกเปลว
คติพจน์ประจำโรงเรียน ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์
สีประจำโรงเรียน นำเงิน-เหลือง
อัษรย่อชื่อโรงเรียน ค.ร.
คำขวัญของโรงเรียน สำนึกหน้าที่ สามานสามัคคี มีความรับผิดชอบ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นพิกุล
เปิดสอน ระดับมัยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พื้นที่ ที่ดิน 15 ไร่ 3646/10 ตารางวา
ระบบไฟฟ้าโรงเรียน มีหม้อแปลงใช้เอง
ภาหนะประจำโรงเรียน รถจักรยานยนต์ขนาด 3/8 ซีซี
เปิดสอนครั้งแรก ปี พ.ศ. 2506

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก ของโรงเรียนคุรุราฎร์รังสฤษฏ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก ของโรงเรียนคุรุราฎร์รังสฤษฏ์ มีดังนี้
วิสัยทัศน์
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นผู้นำการสร้างโอกาสเรียนรู้ สู่ชีวิตที่ดี มีคุณค่าระดับสากล
พันธกิจ
1. สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เยาวชน
2. ส่งเสริม พัฒนา และใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการใช้เทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารและการเรียนการสอน
4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์
นักเรียนเป็นคนดี มีความเป็นไทย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์ มีทักษะในการดำรงชีวิตที่พอเพียงตามวิถีประชาธิปไตย ได้รับการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และอาชีพเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการภายในโรงเรียน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
5. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระเบียบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ระเบียบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีข้อปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องแต่งกายตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบ
นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา

3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ต้องห้ามเล่นการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์อย่างเคร่งครัด
5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องไปถึงโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
7. การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาขออนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณของโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองการปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิการลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะต้องรายงานให้ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศก์ทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียนหรือตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลา-ป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศก์ทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง พร้อมทั้งส่งสมุดบันทึกรายงานการประชุมให้อาจารย์นิเทศก์ทั่วไปตรวจทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ

14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

15. ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคเรียนนั้น

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อมูลบุคลากรครู ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลบุคลากรครู มีดังนี้
บุคลากรครู
1. ฝ่ายบริหาร
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชาย - คน หญิง 9 คน รวม 9 คน
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชาย 3 คน หญิง 6 คน รวม 9 คน
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชาย 4 คน หญิง 4 คน รวม 8 คน
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ชาย 2 คน หญิง 7 คน รวม 9 คน
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชาย 6 คน หญิง 10 คน รวม 16 คน
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชาย - คน หญิง 11 คน รวม 11 คน
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
รวมบุคลากรครู
ชาย 24 คน หญิง 53 คน รวมทั้งหมด 77 คน


แผนการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2552

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนจัดชั้นเรียนดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ห้อง นักเรียน 408 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ห้อง นักเรียน 353 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ห้อง นักเรียน 313 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 ห้อง นักเรียน 269 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ห้อง นักเรียน 228 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ห้อง นักเรียน 154 คน
รวมห้องเรียนจำนวน 42 ห้อง นักเรียน 1,773 คน

แนวปฏิบัติกิจกรรมประจำวันของนักเรียน

แนวปฏิบัติกิจกรรมวันของนักเรียน มีดังนี้
08.10 น.
นักเรียนทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมเสียงเพลง มาร์ชประจำโรงเรียน เมื่อเพลงมารช์จบนักเรียนทุกคนต้องอยู่ในแถวเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นดูแลการจัดแถวให้เป็นระเบียบ
08.20 น.
นักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำแผ่เมตตา สงบนิ่ง และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
08.30-09.00 น.
ฟังการอบรม ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนหน้าเสาธง พบครูที่ปรึกษา
09.00-09.50 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 1
09.50-10.40 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 2
10.40-11.30 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 3
11.30-12.20 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 4 ม. ต้นพักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45-12.55 น.
ประกาศข่าว
12.20-13.10 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 5 ม. ปลายรับประทานอาหารกลางวัน
13.10-14.00 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 6
14.00-14.50 น.
เข้าเรียนชั่วโมงที่ 7
14.50-15.40 น.
เข้าเรียนชั่วโมงที่ 8