คณะผู้บริหารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

คณะผู้บริหารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางจำรัส ระหว่างบ้าน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสมนิตย์ ทองลิ่ม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายยงยุทธ ลิ้มสกลเศรษฐ์
ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกของผมด้วยความยินดีครับ เชิญชมเว็บบล็อกได้เลยครับ

ปฏิทิน

โครงการผลิตครูสหกิจ

1. ความเป็นมา
โครงการครูสหกิจเป็นการนำรูปแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในโรงงานหรือแหล่งงานจริง โดยความร่วมมือกันระหว่างในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดังนั้น ถ้านำรูปสหกิจศึกษามาใช้ในการผลิตครู โดยให้นักศึกษาครูมาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูได้ ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการสอนเวลา 1 ปี โดยในโรงเรียนร่วมกับสถาบันการผลิตครูมีการจัดวางระบบนิเทศ และช่วยเหลือจากศึกษานิเทศก์เป็นอย่างดี มีครูที่มีประสบการณ์สอนเป็นครูพี่เลี้ยง เช่น ครูดีเด่น ครูแห่งชาติ เป็นต้น จะส่งผลให้บรรเทาปัญหาความขาดแคลนครูของกระทรสงศึกษาธิการได้ในระดับหนึ่ง และพัฒนาคุณภาพการผลิตครูให้มีการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในโรงเรียน ตามเจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอนครู
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสามารถผลิตครูที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าการฝึกงาน
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูกับสถานศึกษา โดยผ่านนักศึกษาครูที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษานั้น
2.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพครูในสังคมต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประวัติ เกียรติภูมิ และข้อมูลโรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฏ์

ประวัติ
โรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฏ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการศึกษาของท้องถิ่นอำเภอจอมบึงให้ถึงชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและเป็นการประหยัดเศรษฐกิจของครอบครับที่อัดขัดขัดสน แต่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น
บางประการ ต่อมาปีการศึกษา 2506 จึงได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งและเปิดทำการสอนได้ โดยตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 ต่อมาเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2518 ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน และปีการศึกษา 2533 ได้เปิดสอนระดับมัยมศึกษาตอยปลาย
เกียรติภูมิ
ปีการศึกษา 2526 ได้รับรางวันโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนปฏิบัติงานนิเทศฝ่ายวิชาการ
ปีการศึกษา 2532 หน่วย ช.ก.ท. ดีเด่น เขตการศึกษา 5 โรงเรียนแม่แบบการแนะแนวโรงเรียนตัวอย่างการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนแม่แบบการแนะแนวดีเด่นด้านอาชีพอิสระ
ปีการศึกษา 2535 หน่วย ส.อ.ร. ดีเด่นจังหวัดราชบุรี ดครงการขยายโอกาสทางการศึกษากรณีพิเศษ
ปีการศึกษา 2536 ศูนย์พัมนาการเรียนการสอนวิชาพลานามัย
ปีการศึกษา 2537 โครงการอุทยานการศึกษา
ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนจัดห้องสมุดดีเด่น สถานศึกษาดีเด่น ร่วมใจสู่ภัยเศรษฐกิจ
ปีการศึกษา 2543 ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอจอมบึง
ปีการศึกษา 2544 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
ปีการศึกษา 2548 ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนดำกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนนำร่องการกระจายอำนาจ
ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261390
แฟ็กซ์ 032-261391
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปเสมาธรรมจักร ประกอบด้วยชื่อโรงเรียน และลายกนกเปลว
คติพจน์ประจำโรงเรียน ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์
สีประจำโรงเรียน นำเงิน-เหลือง
อัษรย่อชื่อโรงเรียน ค.ร.
คำขวัญของโรงเรียน สำนึกหน้าที่ สามานสามัคคี มีความรับผิดชอบ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นพิกุล
เปิดสอน ระดับมัยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พื้นที่ ที่ดิน 15 ไร่ 3646/10 ตารางวา
ระบบไฟฟ้าโรงเรียน มีหม้อแปลงใช้เอง
ภาหนะประจำโรงเรียน รถจักรยานยนต์ขนาด 3/8 ซีซี
เปิดสอนครั้งแรก ปี พ.ศ. 2506

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลบุคลากรครู ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลบุคลากรครู มีดังนี้
บุคลากรครู
1. ฝ่ายบริหาร
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชาย - คน หญิง 9 คน รวม 9 คน
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชาย 3 คน หญิง 6 คน รวม 9 คน
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชาย 4 คน หญิง 4 คน รวม 8 คน
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ชาย 2 คน หญิง 7 คน รวม 9 คน
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชาย 6 คน หญิง 10 คน รวม 16 คน
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชาย - คน หญิง 11 คน รวม 11 คน
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
รวมบุคลากรครู
ชาย 24 คน หญิง 53 คน รวมทั้งหมด 77 คน


แผนการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2552

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนจัดชั้นเรียนดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ห้อง นักเรียน 408 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ห้อง นักเรียน 353 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ห้อง นักเรียน 313 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 ห้อง นักเรียน 269 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ห้อง นักเรียน 228 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ห้อง นักเรียน 154 คน
รวมห้องเรียนจำนวน 42 ห้อง นักเรียน 1,773 คน

แนวปฏิบัติกิจกรรมประจำวันของนักเรียน

แนวปฏิบัติกิจกรรมวันของนักเรียน มีดังนี้
08.10 น.
นักเรียนทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมเสียงเพลง มาร์ชประจำโรงเรียน เมื่อเพลงมารช์จบนักเรียนทุกคนต้องอยู่ในแถวเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นดูแลการจัดแถวให้เป็นระเบียบ
08.20 น.
นักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำแผ่เมตตา สงบนิ่ง และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
08.30-09.00 น.
ฟังการอบรม ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนหน้าเสาธง พบครูที่ปรึกษา
09.00-09.50 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 1
09.50-10.40 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 2
10.40-11.30 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 3
11.30-12.20 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 4 ม. ต้นพักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45-12.55 น.
ประกาศข่าว
12.20-13.10 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 5 ม. ปลายรับประทานอาหารกลางวัน
13.10-14.00 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 6
14.00-14.50 น.
เข้าเรียนชั่วโมงที่ 7
14.50-15.40 น.
เข้าเรียนชั่วโมงที่ 8