คณะผู้บริหารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

คณะผู้บริหารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางจำรัส ระหว่างบ้าน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสมนิตย์ ทองลิ่ม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล
นายยงยุทธ ลิ้มสกลเศรษฐ์
ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกของผมด้วยความยินดีครับ เชิญชมเว็บบล็อกได้เลยครับ

ปฏิทิน

โครงการผลิตครูสหกิจ

1. ความเป็นมา
โครงการครูสหกิจเป็นการนำรูปแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในโรงงานหรือแหล่งงานจริง โดยความร่วมมือกันระหว่างในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดังนั้น ถ้านำรูปสหกิจศึกษามาใช้ในการผลิตครู โดยให้นักศึกษาครูมาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูได้ ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการสอนเวลา 1 ปี โดยในโรงเรียนร่วมกับสถาบันการผลิตครูมีการจัดวางระบบนิเทศ และช่วยเหลือจากศึกษานิเทศก์เป็นอย่างดี มีครูที่มีประสบการณ์สอนเป็นครูพี่เลี้ยง เช่น ครูดีเด่น ครูแห่งชาติ เป็นต้น จะส่งผลให้บรรเทาปัญหาความขาดแคลนครูของกระทรสงศึกษาธิการได้ในระดับหนึ่ง และพัฒนาคุณภาพการผลิตครูให้มีการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในโรงเรียน ตามเจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอนครู
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสามารถผลิตครูที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าการฝึกงาน
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูกับสถานศึกษา โดยผ่านนักศึกษาครูที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษานั้น
2.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพครูในสังคมต่อไป

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2552 และ 2553

มีรายการดังนี้
วัน / เดือน / ปี และ กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ตุลาคม 2552
26 -เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

พฤศจิกายน 2552
2-30 -นักเรียน ม.3 และ ม.6 เรียนเสริมพิเศษเพื่อเตรียมสอบ O-NET
28 -ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 /2552
8,15,22,29 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

ธันวาคม 2552
1-23 -นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติว O-Net
3-7 -ครูศึกษาดูงาน
24-30 -สอบกลางภาค 2/2552
28 -เปิดศูนย์วัฒนธรรม อ.จอมบึง
13,20 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

มกราคม 2553
4-9 -นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติว O-NET
16 -วันครู
10,17,24,31 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

กุมภาพันธ์ 2553
1-19 -ม.6 ติว O-NET
4-5 -ม.3 สอบ O-NET
20-21 -ม.6 สอบ o-NET
22-26 -สอบปลายปี/ปลายภาค 2/2552
7,14 -เรียนเสริมพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน)

มีนาคม 2553
1-8 -เรียนซ่อมเสริมและแก้ตัว (ภายใน)
9 -ครูส่งผล 0,ร,มส,มผ
11-12 -ยื่นคำร้องขอแก้ตัว ครั้งที่ 1 / ประกาศผล 0,ร,มส,มผ
15-19 -เรียนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
15-30 -รับสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2553
22-23 -ยื่นคำร้องขอแก้ตัว ครั้งที่ 2/ประกาศผลสอบ แก้ตัวครั้งที่ 1
24-30 -เรียนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
-ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
29 -อนุมัติการจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 1
31 -ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2552
-ปัจฉิมนิเทศ/มอบประกาศนียบัตร ม.6
-ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

เมษายน 2553
1-2 -นักเรียนที่ติดค้าง 0,ร,มส,มผ และไม่จบหลักสูตร ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
-อบรมบุคลากร (ทบทวนหลักสูตร/ประเมินระบบ)
3 -ม.1 มอบตัว
4 -ม.4 มอบตัว
9 -อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 ม.6 ครั้งที่ 2
5-27 -เรียนซ่อมเสริม (เรียนซ้ำ)
30 -อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 ม.6 ครั้งที่ 3

พฤษภาคม 2553
6,7,10,11 -นักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน (ไทย ,คณิต ,วิทย์ ,อังกฤษ)
12 -ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
13 -เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลบุคลากรครู ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลบุคลากรครู มีดังนี้
บุคลากรครู
1. ฝ่ายบริหาร
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชาย - คน หญิง 9 คน รวม 9 คน
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชาย 3 คน หญิง 6 คน รวม 9 คน
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชาย 4 คน หญิง 4 คน รวม 8 คน
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ชาย 2 คน หญิง 7 คน รวม 9 คน
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชาย 6 คน หญิง 10 คน รวม 16 คน
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชาย - คน หญิง 11 คน รวม 11 คน
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 5 คน
รวมบุคลากรครู
ชาย 24 คน หญิง 53 คน รวมทั้งหมด 77 คน


แผนการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2552

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนจัดชั้นเรียนดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ห้อง นักเรียน 408 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ห้อง นักเรียน 353 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ห้อง นักเรียน 313 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 ห้อง นักเรียน 269 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ห้อง นักเรียน 228 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ห้อง นักเรียน 154 คน
รวมห้องเรียนจำนวน 42 ห้อง นักเรียน 1,773 คน

แนวปฏิบัติกิจกรรมประจำวันของนักเรียน

แนวปฏิบัติกิจกรรมวันของนักเรียน มีดังนี้
08.10 น.
นักเรียนทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมเสียงเพลง มาร์ชประจำโรงเรียน เมื่อเพลงมารช์จบนักเรียนทุกคนต้องอยู่ในแถวเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นดูแลการจัดแถวให้เป็นระเบียบ
08.20 น.
นักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำแผ่เมตตา สงบนิ่ง และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
08.30-09.00 น.
ฟังการอบรม ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนหน้าเสาธง พบครูที่ปรึกษา
09.00-09.50 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 1
09.50-10.40 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 2
10.40-11.30 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 3
11.30-12.20 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 4 ม. ต้นพักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45-12.55 น.
ประกาศข่าว
12.20-13.10 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 5 ม. ปลายรับประทานอาหารกลางวัน
13.10-14.00 น.
เข้าเรียนชั่วโมงเรียนที่ 6
14.00-14.50 น.
เข้าเรียนชั่วโมงที่ 7
14.50-15.40 น.
เข้าเรียนชั่วโมงที่ 8